Stuifduinen

Vergeet niet de petitie te ondertekenen.

Speciaal voor bewoners van de Vijversburg is er vanaf 15 juni 2019 tot en met 14 december 2021 bijgehouden de ontwikkelingen rondom het plan Stuifduinen met gegevens voor zover deze bij mij bekend zijn. Om te proberen de bouw van luxe bungalows tegen te houden is er een werkgroep Molenduinen opgericht. Deze werkgroep heeft op 5 december 2021 een eigen website in de lucht gebracht waarin de laatste ontwikkelingen staan rondom het plan Stuifduinen. Verdere aanvulling van deze webpagina is daardoor overbodig geworden en daarom stopt verdere aanvulling hiervan. Nadat het plan Stuifduinen is verworpen is ook genoemde website uit de lucht gehaald. Onderstaand overzicht is helaas daardoor niet compleet.

De Norger Courant heeft geen website en de artikelen die daarin gestaan hebben zijn gescand en hier geplaatst. Achteraf was het beter geweest om voor het Roder Journaal dat ook zo te doen.

Vanaf het begin

Eerst iets algemeens, als u op een foto of scan klikt wordt deze vergroot in beeld gebracht. Bij een scan kan dit het verschil maken dat deze dan beter leesbaar is.

Toekomstig Stuifduinen

Stuifduinen is de nieuwe naam van een stukje akkerland dat ligt als u vanuit de Goorsprake het paadje doorloopt richting Molenveenweg en dan aan de andere kant van de Molenveenweg. De berichtgeving hierover in het Roder Journaal van 22 mei 2019 doet voorkomen alsof het een braakliggend stukje akkerland is maar dat klopt niet, sinds jaar en dag wordt daar mais, spelt of aardappelen geteeld.

Recreatiewoningen

Het is de bedoeling dat op genoemd stukje akkerland 20 luxe recreatiewoningen gebouwd gaan worden. Uit de pers hebben wij vernomen dat er een onderzoek gaande is naar dit nieuwe recreatiegebied. Uit een lokale krant van 5 juni 2019 (Roder Journaal met een vervolg op pagina 3) vernemen wij dat er veel bezwaren zijn tegen dit plan maar ook dat de Vijversburg bij dit plan betrokken is.
Bij het bestuur is het sinds 2017 bekend dat er wat gaande is maar is in gebreke gebleven door ons daarover niet te informeren.

Inspiratie document

In oktober 2016 is er een inspiratie document opgesteld. Via een brainstormsessie staan hier een vijftal ideeën in. Vooral Plant & Pluk spreekt ons aan. Bij het opstellen van dit inspiratie document was de Vijversburg niet bij betrokken.
Genoemd akkerland is opgekocht door een grote projectontwikkelaar met als doel woningen te bouwen waar hij goed aan kan verdienen. Vanwege de vele bezwaren is dit jaren geleden door de provincie verworpen. Zodoende is er een brainstormsessie geweest. Daar staan leuke plannen in maar voor een projectontwikkelaar levert dit veel te weinig geld op. Het inspiratiedocument ging vervolgens de prullenbak in.

Bezwaren 

Ook tegen het inspiratiedocument waren bezwaren geuit. Zoals om bij de attracties op het akkerland te komen zijn er een aantal opties. Eén daarvan is om de weg Ordel door te trekken en vervolgens de Molenveenweg oversteken. De bewoners van de Ordel hebben hier groot bezwaar tegen. Al het verkeer gaat dan over hun industrieterrein en daar zitten zij niet op te wachten.

Doorsteek bij Ordel

Stuifduinen

Zoals geschreven in de pers zijn er bezwaren tegen dit onzalige plan. Het is niet zinvol hier deze te herhalen. Maar hoe zit het met de bereikbaarheid van de Stuifduinen?
Er zijn drie opties. In het huidige voorstel wordt een weg aangelegd over Natuurcamping Molenduin welke in bezit is van de Norgerberg. Ziet u het voor u?
Een weg over een natuurcamping? Om dit voor elkaar te krijgen moet er ook nog eens bomen gekapt worden, heel erg jammer.

Natuurcamping de Molenduinen

Dat gaat dus niet en volgens de laatste berichten gaat deze camping verdwijnen, komen op dit terrein 2 luxe recreatiewoningen en op het akkerland erachter ook nog eens 18 uitermate luxe recreatiewoningen. En de natuurcamping? Ach, doordat het afgelopen jaar hier heel veel groen gesloopt is kun je het nog nauwelijks een natuurcamping noemen.

De tweede optie is hiervoor genoemd, de Ordel doortrekken. De bewoners van dit industrieterrein maken hiertegen (terecht) bezwaar.

De derde optie is om de Molenveenweg verder te verharden. Deze weg is in bezit van Boermarke. Het is maar de vraag of Boermarke daar medewerking aan wil geven.
In ieder geval geeft dit aan de Vijversburg, en vooral de bewoners aan de Ding, veel (geluids)overlast.

In de Norger Courant van 18 juni 2019 is een ingezonden brief te lezen van één van onze medebewoners.

Bezwaar

De bezwaarmakers stellen dat er al voldoende recreatiewoningen zijn in de omgeving van Norg en dat is zo. Daarnaast is de kans groot dat deze luxe recreatiewoningen permanent gewoond gaan worden en dan is het gewoon een woonwijk erbij.
Natuurbeleving? Dan moet je juist dit gebied met rust laten.

Voor de Vijversburg is de overlast groot, vooral voor bungalowbewoners aan de kant van de Molenveenweg. Tijdens de bouw maar ook daarna is het gedaan met de rust.
Om dit plan proberen tegen te houden is er een petitie opgestart. Om deze petitie bekend te maken is op 4 juli 2019 onderstaande brief huis aan huis verspreidt in de Vijversburg en omliggende woonwijken.

Ondertekenen

Het is van belang dat deze door zoveel mogelijk omwonenden ondertekend wordt. Mocht er een bouwvraag ingediend worden dan wordt deze gepubliceerd in de KRANT en Roder Journaal. Het is van belang dat er, binnen de gestelde termijn, gemotiveerd uw bedenkingen uit bij de gemeente. Een bezwaar kan pas gemaakt worden als het bouwplan is goedgekeurd en dat is dan ook de volgende stap. Daarna kan er nog een aantal maal in beroep gegaan worden. Vijverburgers kom in actie!!! Geef het akkerland terug aan de natuur!!! Mocht het uiteindelijk toch niet lukken om dit plan tegen te houden dan is het advies om planschade te verhalen bij de gemeente.

Informatiebijeenkomst

Het initiatief van de petitie en alle bezwaren tegen de plannen die er zijn komt vanuit een aantal bedrijven aan de Ordel en met name aan de laatste zijweg aan de kant van de Molenveenweg.
De partijen die er mee bezig zijn is de Gemeente Noordenveld, Camping Norgerberg en de firma Heijmans. Vanuit deze partijen was er op 23 september 2019 een informatiebijeenkomst. Van de hiervoor genoemde 3 partijen was er van ieder één vertegenwoordiger. Voorts 3 personen namens de Ordel vergezeld door één vertegenwoordiger van de Vijversburg, één vertegenwoordiger van Waardeel/Marke/Willekeur en één vertegenwoordiger namens De Tip.
In totaal waren er dus 9 personen bij deze informele bijeenkomst.
Deze bijeenkomst heeft niets opgeleverd, een patstelling.

Het standpunt is dat er van participatie geen sprake is en daarbij zijn de volgende bezwaren kenbaar gemaakt:

  • De visie Expeditie Norgerduinen staat, met uitzondering van De Tip, geen wonen toe in de Molenduinen.
  • In de visie Expeditie Norgerduinen worden de Molenduinen omschreven als ongerepte natuur. Als gevolg van het plan wordt dit minder ongerept.
  • Mensen uit Ordel, Vijversburg en omgeving maken veel gebruik van Molenveen voor wandelen e.d. Met komst van recreatiewoningen veranderd dat.
  • Overlast van mensen vanuit recreatiewoningen.
  • Vrees voor verharding van Molenveenweg.
  • Vrees voor later nog meer recreatiewoningen (ook op perceel tussen Stuifduinen en ijsbaan).
  • Probleem wat in Vitale Vakantieparken wordt opgelost is permanente bewoning. Men is bang dat dit ook in de Stuifduinen ontstaat.
  • Bezwaarmakers kunnen zich niet vinden in het argument dat er iets wordt gedaan voor de bewoners van Norg. Bezwaarmakers kunnen niet bedenken wat dit zou kunnen zijn. Hoe zouden bewoners hier iets aan kunnen hebben?
  • Heijmans wil zijn investering in grond te gelde maken.
  • Norgerberg wil zijn investering in camping Molenduin te gelde maken.

Ondanks deze bijeenkomst en de petitie gaan de genoemde drie partijen door met hun plannen omdat zij denken dat er voldoende draagvlak is in Norg. Niet zo slecht gedacht want van de 3710 inwoners die Norg in 2019 had hebben er maar 120 de petitie ondertekend (3,23%). De verwachting is dat in februari 2020 de plannen concreet zijn.

Een jaartje rust

Vanwege de pandemie Corona, oftewel Covid-19, heeft de ontwikkeling van Stuifbergen enige tijd stilgelegen.

Op 26 april 2021 zijn een zestal vertegenwoordigers van de omliggende woonwijken, die eerder bij besprekingen aanwezig waren, bijgepraat over de stand van zaken door de Norgerberg en de projectontwikkelaar.

Gepresenteerd is een Plan Stuifduinen, zoals te zien op het plaatje hierboven. De dag daarop, 27 april 2021, zijn de plannen gepresenteerd in de Norger Courant. Deze krant heeft geen website, dus een link naar deze presentatie kan hier niet gegeven worden.
Alles staat in het hiervoor genoemde brochure Plan Stuifduinen en deels ook in de door de Norgerberg opgestelde website Stuifduinen in Norg. Het is de bedoeling dat in 2021 wijziging van het bestemmingsplan rondkomt en dat er in 2022 gebouwd gaat worden.
Opvallend is dat er nu sprake is van 30 luxe recreatiewoningen terwijl dat eerder 20 waren.

Dat is optimistisch gesteld. Het kon niet uitblijven, de vertegenwoordigers van de omliggende woonwijken zijn in tegenaanval gegaan. Dat heeft geresulteerd in een artikel op 11 mei 2021 in de Norger Courant.

Aan het eind van dit artikel staat een oproep om de in ook dit bericht aan aantal maal genoemde petitie te ondertekenen. In een paar dagen tijd zijn er ruim 140 handtekeningen bij geplaatst en dat is een verdubbeling van het aantal handtekeningen welke in 2019 geplaatst zijn.

In de Norger Courant van 18 mei 2021 staat bij de Gemeentelijke berichten een vooraankondiging bestemmingsplan Norg-Stuifduinen waarin Burgemeester en wethouders bekend maken dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor een recreatiepark met 30 recreatiewoningen in combinatie met nieuwe natuur. Het is een vooraankondiging wat concreet inhoudt dat er nog geen mogelijkheid is om zienswijzen naar voren te brengen. Dit staat te lezen als vooraankondiging in de Staatscourant.

Krantenartikelen

In de KRANT heeft een artikel gestaan met als titel Protest tegen recreatiewoningen naar Molenduinpad in Norg. Daarin staat naast de bezwaren tegen deze recreatiewoningen ook een reactie vanuit de Norgerberg waarin gesteld wordt dat van terugdringen van natuur geen sprake is. ‘Het gaat niet om natuur, maar om akkerland. Dat wordt omgezet in heideland, waarbij de woningen worden ingepast in het landschap.’

In de Norger Courant van 1 juni 2021 stond een samenvatting van brieven die naar de Gemeente zijn gestuurd.

Nieuwe tekst van de petitie

Op maandag 12 juli 2021 ontvingen we een bericht dat de tekst van de petitie is aangepast aan de huidige stand van zaken. Dit bekeken hebbende moeten we constateren dat het een geheel nieuw geschreven tekst is. Helaas kan ik de oude tekst, waarop het bovenstaande is gebaseerd, hier niet meer weergeven.

De volgende dag, 13 juli 2021, heeft er in de Norger Courant een artikel gestaan afkomstig van de werkgroep “Nee tegen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebied”.

In het artikel staat onder andere: “teken vooral de petitie op www.molenduinen.nl ….. enz.” Molenduinen.nl is een nieuwe domeinnaam welke op 3 mei 2021 is geregistreerd. Als je naar deze website gaat dan werd je doorgelinkt naar de mededelingenpagina van de petitie. Vanaf 19 oktober 2021 was dat niet meer het geval, het werd toen een eigen website maar met ertussendoor toch weer een link naar de petitie. Het heeft even geduurd, maar vanaf 5 december 2021 is genoemde website als zelfstandige website in de lucht.

Bezwaren van bewoners

Op 30 augustus 2021 is er op de website van de petitie een mededeling geplaatst met als titel: “Alle bezwaren van ondertekenaars op een rijtje”. Jammer genoeg slecht leesbaar, maar gelukkig is er een PDF beschikbaar die wel goed leesbaar is:

Norger Courant

In de Norger Courant van 31 augustus 2021 is er eveneens een artikel aan dit onderwerp besteed. De pagina is te groot om er een scan van te maken, anders zou deze hier geplaatst zijn. In het artikel staat dat de petitie tegen bouw luxe vakantiehuizen meer dan vijfhonderd keer is ondertekend. Via de petitie stond de teller op dat moment op 416 handtekeningen. Bij de Vijversburg zijn er 60 papieren handtekeningen opgehaald.

Op de website van de Stuifduinen staan een paar downloads:
Ten eerste een Stedenbouwkundig Plan.
En vervolgens een Voorlopig Ontwerp Stuifduinen met daarin tekeningen hoe de bungalows er uit gaan zien.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Op maandagavond 11 oktober 2021 heeft een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats gevonden over het plan Stuifduinen. De initiatiefnemers hebben hun plan gepresenteerd en de werkgroep hun bezwaren naar voren gebracht.
Zie voor een verslag van deze bijeenkomst de mededeling ‘Het wordt menens‘ op de mededelingenpagina van de petitie.

Website werkgroep Molenduinen

Op 6 december 2021 heeft de Werkgroep Molenduinen hun eigen website gepresenteerd: Natuur Norg. Gelijktijdig is de tekst op de website van de petitie aangepast, zodat nu gelinkt wordt naar de bezwaren welke omschreven worden op hun eigen website.

Norger Courant 14 december 2021

IJsbaanwijk

Het spreekt voor zich dat in de toekomst de bungalows permanent bewoond gaan worden, al wordt dat ontkent. Het spreekt eveneens voor zich dat deze nieuwe woonwijk uitgebreid gaat worden richting ijsbaan waarbij de nu nog mooie boomwallen zullen verdwijnen. Het is ook niet voor niets dat deze nieuwe woonwijk in de volksmond IJsbaanwijk heet.

Aangezien de Werkgroep Molenduinen nu een eigen website hebben met daarin het laatste nieuws is het niet meer benodigd om in dit bericht de stand van zaken bij te houden.