ACTIVITEITEN SEIZOEN 2023 – 2024

       

                                

Bridge                      – maandagmiddag  13.30 uur
                                   – contactpersoon:   Gré van Vondel
                                   – startdatum: 11 september

Stoelgym                   – dinsdagmorgen 10.30 uur
                                  – docente Christa Wevers
                                    – contact via kantoor Vijversburg
                                    – iedere 1e les van de maand wordt afgesloten met een kopje koffie,

                                    – eerst volgende: 5 september                           


Soos                           – woensdagmiddag 14.00 uur   
                                    – o.a. klaverjassen en rummicub
                                    – contactpersonen: Leny Dagelet en Sikko Kremer
                                    – startdatum: 13 september     

Biljart                        – donderdagmiddag 14.00 uur
                                    – contactpersoon: Jan Tinge
                                    – startdatum:  7 september         
                       
Sjoelen                      – 1x per 3 weken op maandagavond 19.30 uur
                                   – contactpersoon: Trijntje de Rink
                                   – startdatum: 4 september

Zangkoor                 – 1x per 2 weken op dinsdagmiddag 14.00 uur
                                    – contactpersonen: Jan en Anneke Tinge
                                    – startdatum: 5 september


Koffieochtend           – 1x per maand op de 2e vrijdag van de maand ’s morgens om 10.00 uur
                                    – contactpersonen Rita Broekhuizen en Jacob Kuiper
                                    – eerst volgende: 8 september

Culturele club “Elck wat Wils”
                                     – 5x per jaar, waarvan 4x op een donderdagavond en 1x op een middag
                                     – contactpersonen: Aafke Beukema, Janna Haaijer en Anneke Tinge
                                     – startdatum: 26 oktober, 19.30 uur.

  • ( Het programma volgt nog )

Organisatie bibliotheek en ruiltafel
                                      – contactpersonen: Toor de Haas en Henk Limbeek

Website                      – www.vijversburg-norg.nl     
                                      – contactpersoon: André van Tubergen

Expositie “Vijversburgers Tentoongesteld”
                                       Hiervoor worden nieuwe vrijwilligers gevraagd
                                       – contactpersoon: Trijn de Leeuw


Commercieel

Kapster           Hilda Braam aanwezig op woensdag, afspraken via tel. 06-13408920

Pedicure         Aleida Bruins aanwezig op donderdag, afspraken via tel.nr. 06-23125328

Modeshow door de fa. Westerhof   2x per jaar; – najaarscollectie      5 oktober 2023
                                                                                      – voorjaarscollectie   2 mei 2024


Heeft u een idee om een nieuwe activiteit op te starten?
Informatie en ondersteuning via het kantoor van de Vijversburg.

Openingstijden kantoor van 10.00 – 11.00 uur
Telefoon: 0592-612631
E-mail: c.vijversburg@kpnplanet.nl


De activiteiten worden aangekondigd in de Koerier en op de publicatieborden.
U bent van harte welkom!

                                       ————————————————-


Western Party

9 september a.s. vanaf 16.00 uur

Heeft u zich al opgegeven voor deze party? Helemaal oké!
Was u dit wel van plan, maar is het er nog niet van gekomen?
Gewoon doen, door het strookje in te leveren vóór woensdag a.s.
                                    T
Tot ziens, Aly Flonk en Trijn de Leeuw.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,

Het bestuur van de Vijversburg nodigt u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op vrijdag 4 november 2022, aanvang 14.30 uur, in de recreatiezaal

AGENDA

Extern Beheer:

a. Ja/nee stemmen over het uitbesteding aan extern beheer.
b. Zo ja, stemmen over uitbesteding aan welke externe beheerder/vastgoedbeheerder.
c. Stemmen over 1-jarig of 3-jarig contract. Het bestuur stelt voor 1 jaar.
d. Stemmen over datum overdracht. Zo spoedig mogelijk.
e. Externe beheerder wordt betaald uit verhoging servicekosten à +/- € 20 per maand.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om bij afwezigheid toch uw stem uit te brengen (artikel 18 lid 8 van de Statuten).
De leden kunnen zich, mits bij schriftelijke volmacht, in de ledenvergadering doen vertegenwoordigen.
Niemand kan als gevolmachtigde meer dan twee leden vertegenwoordigen.
Volmachten zijn op kantoor verkrijgbaar.

(volgende reguliere ALV: vrijdag 16 december, 14.00 uur, in de recreatiezaal).

Mijnbouwschade.

Geregeld verschijnen er advertenties in kranten van bedrijven die ten onrechte stellen dat u recht zou hebben op € 5000 vergoeding voor mijnbouwschade.

Deze bedrijven  willen dan een aanvraag voor u “regelen” bij het IMG en zij verdienen daar geld mee.

De € 5000-regeling is bedoeld voor een snelle afhandeling van kleine schades. Een eigenaar kan hiervoor in aanmerking komen als hij foto’s  en gegevens aanlevert van de schade bij IMG.

Men krijgt deze vergoeding dus  alleen als er daadwerkelijk mijnbouwschade is!

Ons bereiken soms berichten dat bewoners van de bungalows  een aanvraag voor de  € 5000- regeling hebben ingediend maar dat deze wordt afgewezen.

Een bewoner van een flat of bungalow van Vijversburg komt zelf nooit in aanmerking voor deze vergoeding.

  • U bent  geen eigenaar van het pand maar heeft het gebruiksrecht.
  • Mijnbouwschade moet u dus melden aan CSV. Die moet deze dan melden aan IMG en evt. de schade afhandelen, laten herstellen en betalen.
  • Alle onderhoud aan de buitenkant van de bungalow is  voor rekening van CSV, dus eventuele vergoedingen komen dan ook ten bate van CSV.

Heeft u of vermoedt u werkelijk mijnbouwschade,  meldt u dit dan aan de administratie.

WADI

Om de wateroverlast in Norg te verminderen, wordt naast het vervangen van de riolering en het afkoppelen van het regenwater, een Water Afvoer Drainage Infiltratie (WADI) aangelegd. Een WADI is een soort kom waar het regenwater bij hevige regenbuien tijdelijk in blijft staan en dan langzaam in de grond trekt. De WADI wordt aangelegd bij de Vijversburg. De grond van de Vijverburg is van CS Vijversburg. De gemeente Noordenveld en de Coöperatieve Servicecentrum “Vijversburg” U.A. hebben op 21 april 2022 een overeenkomst getekend over het gebruik van deze grond in de vorm van een erfpachtovereenkomst.

Lees verder

Uitvoering rioolwerkzaamheden

Het riool in het complex Vijversburg wordt vervangen en daarbij het regenwater gescheiden van het vuilwater. Het regenwater zakt de grond in en gaat dan niet mee naar de waterzuiveringsinstallatie en dat is een goede zaak. Om het regenwater de grond in te laten zakken wordt gebruik gemaakt van infiltratiebuizen. Dat zijn betonnen buizen die poreus zijn. Bij een hevige regenbui, als de infiltratiebuizen het niet kan verwerken, dan komt het regenwater terecht in de WADI. Deze zal dus meestal droog zijn. Om te voorkomen dat in een extreem geval de WADI overloopt komt er een overstort op het riool bij de Ordel.

Lees verder